Rīgas pašvaldības darbu regulēs jauns nolikums

Rīgas dome trešdien, 30. augustā, pieņēma jaunu nolikumu, kurā noteikta pašvaldības darba organizācija un precizēti iedzīvotāju iesaistes mehānismi.

Šogad stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, tāpēc Rīgas domei bija jāizstrādā jauns nolikums, kas atbilstu šī likuma normām.

Jaunais nolikums precizē pašvaldības institucionālo sistēmu, darba organizāciju, kompetences un funkcijas. Atšķirībā no vecā nolikuma, jaunajā nolikumā paredzēts, ka domes priekšsēdētājam ir tikai divi vietnieki.

Tāpat jaunajā nolikumā paredzētas nelielas izmaiņas domes komiteju skaitliskajā sastāvā. Finanšu un administrācijas lietu komitejā un Izglītības, kultūras un sporta komitejā darbosies par diviem deputātiem mazāk, bet Pilsētas attīstības komitejas sastāvs samazināsies par vienu deputātu. Par trijiem deputātiem palielināsies sastāvs Mājokļu un vides komitejā, bet par vienu deputātu palielināsies sastāvs Pilsētas īpašuma komitejā un Sociālo jautājumu komitejā.

Nolikums arī paplašina un precizē sabiedrības iesaistes pašvaldības darbā veicinošus mehānismus, piemēram, publiskās apspriešanas ierosināšana, kolektīvā iesnieguma virzība, iedzīvotāju līdzdalība domes un komiteju sēdēs. Tāpat kā līdz šim, iedzīvotāji, savācot 2000 parakstus, varēs pašvaldībā iesniegt kolektīvo iesniegumu, domes mājaslapā paust viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektiem vai iesniegt individuālus iesniegumus.

Jaunums būs iespēja rosināt publisko apspriešanu. Iedzīvotāju skaita noteikšanai publiskās apspriešanas ierosināšanai izmantota analoģija ar pašvaldību referendumu ierosināšanu. Vietējo pašvaldību referendumu likumā noteikts, ka Rīgā pašvaldības referendumu var ierosināt (par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem; domes lēmumu, ar kuru pašvaldība ierosinājusi jaunbūves – publiskas ēkas vai objekta, kuram saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, – būvniecību) ne mazāk kā 10 % no to iedzīvotāju skaita, kuri pēdējās domes vēlēšanās vēlēšanu dienā bija iekļauti attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju sarakstos.

Jaunajā nolikumā paredzēts, ka publiskās apspriešanas ierosināšanai nepieciešams divreiz mazāks iedzīvotāju skaits nekā referenduma ierosināšanai. Šādu apspriešanu varēs ierosināt vismaz 20 000 pašvaldības iedzīvotāju, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.