Pēdējās dienas, lai RĪGAS NVO PIETEIKTOS DALĪBAI SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS PADOMĒ

Rīgas nevalstiskās organizācijas (NVO) līdz 29. martam aicinātas pieteikt pārstāvjus vēlēšanām uz Pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomes locekļu vietām.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldības teritorijā darbojošās NVO regulāri tiek aicinātas pievienoties atjaunotajam Pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam (Sadarbības memorandam).

Sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanai 2021. gada janvārī tika izveidota Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padome (Memoranda padome). Padomes sastāvā darbojas Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Sadarbības Memorandu parakstījušo NVO pārstāvji, kuri tiek ievēlēti konkursa kārtībā uz diviem gadiem saskaņā ar nolikumu.

Memoranda padomes locekļiem kā deleģētajiem pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties dažādos pašvaldības politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas mehānismos: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Stratēģijas ieviešanas padomē, Stratēģisko projektu uzraudzības komisijā, Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijā.

2022. gadā Memoranda padomē iesaistīto organizāciju pārstāvjiem nepastarpināti un nereti kā pirmajiem bija iespēja uzzināt par dažādām ar Rīgas pašvaldību saistītām aktualitātēm, uzklausīt nozaru komiteju vadītāju komentārus, aktīvi diskutēt un izteikt savu viedokli. Aplūkoto jautājumu spektrs bija plašs, tostarp iekļaujot plānoto Rīgas budžetā, Rīgas pilsētas Līdzdalības budžeta pilnveidošanu un Līdzdalības budžeta ideju īstenošanas konkursu, pilotprojekta izveidi apkaimju kopienu centru attīstībai, Rīgas vasaras kultūras programmu, aktuālās norises saistībā ar projektu “Rail Baltica” un tā integrēšanu Rīgas pilsētvidē, kā arī sabiedrības līdzdalību šī projekta apspriešanas procesos.

Šobrīd Memoranda padomes sastāvā esošo NVO pārstāvju pilnvaru termiņš tuvojas noslēgumam, tāpēc organizācijas, kuras ir parakstījušas Sadarbības memorandu, aicinātas izvirzīt savus pārstāvjus darbībai Memoranda padomē.

Memoranda padomes vadītāja vietnieks un Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētājs Māris Jansons, aicinot biedrības pieteikt kandidātus, uzsver: “Darbs Memoranda padomē ir iespēja reāli piedalīties pašvaldības darbā un ietekmēt sabiedrības līdzdalību Rīgas pilsētā. Padome šobrīd ir ietekmīgākā NVO platforma Rīgā. Jaunajiem padomes locekļiem būs ne tikai iespēja, bet arī uzdevums padomes darbu attīstīt un veidot. Tāpēc mudinu pieteikties NVO pārstāvjus, kuri būs gatavi aktīvi strādāt, lai padomes darbs kļūtu rezultatīvāks un pamanāmāks.”

Nevalstisko organizāciju pārstāvju kandidātu – fizisku personu dalībai padomē var pieteikt jebkura biedrība vai nodibinājums, kas ir parakstījusi Sadarbības memorandu. Pretendentam jābūt biedrības vai nodibinājuma valdes loceklim izvirzīšanas brīdī, kā arī ievēlēšanas gadījumā – visu padomes locekļa pilnvaru laiku.

Lai pieteiktu kandidātu, ir jāiesniedz šāda informācija par organizāciju un tās izvirzīto pārstāvi:

  • organizācijas nosaukums un darbības joma;
  • kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze;
  • informācija par kandidāta veikumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā Rīgā;
  • kandidāta redzējums par Sadarbības memoranda īstenošanas attīstību, motivācija darbam padomē un savas jomas pārstāvniecībai (piemēram, prezentācijas vai video veidā).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada  29. marts. Pieteikumu var iesniegt, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv  ar organizācijas paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūgums iepazīties ar padomes nolikumu un nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtību padomē. Sīkāka informācija un dokumenti pieejama riga.lv.

Papildu informāciju par pretendentu atlasi un vēlēšanu kārtību Padomē var saņemt pie Ilzes Meilandes: ilze.meilande@riga.lv, tel. 67181657.

Šobrīd Sadarbības memoranda ietvaros pašvaldība sadarbojas ar 220 NVO. Šogad pirmo gadu tiks organizēts arī Rīgas pašvaldības un Sadarbības memoranda forums, kurā būs iespēja plašākām diskusijām par sabiedrības līdzdalību kā mūsdienīgas pilsētas attīstības rīku un to, kā to kvalitatīvāk un mērķtiecīgāk izmantot Rīgas attīstībai.