Pilnveidos izstrādes stadijā esošo Rīgas teritorijas plānojumu

Rīga no augšas

16. decembrī Rīgas dome nolēma pilnveidot izstrādes stadijā esošā Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, jo veiktas izmaiņas normatīvajos tiesību aktos un ir jāpārskata transporta attīstības shēma.

2020. gada 16. oktobrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 “Vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ieviešot būtiskas izmaiņas teritorijas izmantošanas veidu klasifikatorā, terminoloģijā, nosacījumos attiecībā uz transporta infrastruktūras teritorijām un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nodrošinājumu u.c..Savukārt nepieciešamību pārskatīt jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijā ietverto ilgtermiņa transporta attīstības shēmu pamato starptautiskās publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” lokālplānojuma izstrādē konstatētie risinājumi.

Jaunā teritorijas plānojuma pilnveidošanas procesā atkārtoti plānots izvērtēt pagājušajā gadā publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus.

Plānojuma pilnveidi veiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. To iecerēts paveikt nepilna gada laikā.

Lai informētu rīdziniekus par jaunā teritorijas plānojuma pilnveidošanas procesu, no janvāra tiksimies ar apkaimju iedzīvotājus pārstāvošajām organizācijām. Ar pilnveidoto redakciju ikviens varēs iepazīties Plānojuma publiskās apspriešanas laikā nākamā gada otrajā pusē,” informēja Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Līdz brīdim, kad būs piemērojams jaunais plānojums, spēkā ir Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam.

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes process tika sākts 2012. gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam. Sagatavoti un ar Rīgas domes lēmumu apstiprināti 11 tematiskie plānojumi. Tāpat īstenota plaša sabiedrības līdzdalības programma.

Pirmā Rīgas teritorijas plānojuma publiskā apspriešana un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un tās laikā tika saņemti 769 iesniegumi. Kopumā tajos izteikti ap 2000 priekšlikumi. Tāpat tika saņemts 51 atzinums no dažādām institūcijām. Rezultātā plānojumu tika lemts nodot pilnveidei.

Otrā dokumenta publiskā apspriešana norisinājās no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim. Tās laikā tika saņemti 875 iesniegumi, kuros kopumā izteikti ap 1200 priekšlikumi.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Teritorijas plānojums tiek izdots Rīgas domes saistošo noteikumu veidā un tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi un apstiprinājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus: 1995.–2005.gadam un 2006.–2018.gadam.