Pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības un NVO sadarbības memorandam

Rīgas dome aicina galvaspilsētas nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam, turpmāk – Memorands.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās organizācijas pievienojas atjaunotajam Memorandam. Memoranda virsmērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Memorandam ik gadu ir pievienojušās jaunas nevalstiskās organizācijas un pašlaik pašvaldība Memoranda ietvaros sadarbojas jau ar 214 nevalstiskajām organizācijām, informācija par šīm organizācijām, kā arī Memoranda teksts un aktuālie grozījumi atrodami ŠEIT.

2021. gada 21. janvārī tika izveidota Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padome (turpmāk – Memoranda padome). Memoranda padome ir konsultatīva organizācija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Saskaņā ar Memoranda padomes nolikumu tās sastāvā ir Rīgas domes priekšsēdētājs, Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvji (turpmāk – nevalstiskās organizācijas pārstāvis). Nevalstisko organizāciju pārstāvjus Padomē ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – diviem gadiem un informācija par šiem pārstāvjiem tiek publicēta Pašvaldības portālā www.riga.lv. 2023. gada martā plānots nākamais nevalstisko organizāciju pārstāvju atlases konkurss, lūdzam sekot informācijai.

Organizācijas, kas vēlas pievienoties Memorandam un to nav izdarījušas iepriekš, aicinām līdz š.g. 3. marta plkst. 15.00 atsūtīt ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē uz adresi integracija@riga.lv vai iesniegt klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos (Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā) šādu dokumentu oriģinālus:

  • iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu – paraugs iesniegumam;
  • pilnvaru, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā – paraugs pilnvarai.

Memoranda parakstīšana tiek plānota elektroniskā formā, informācija par parakstīšanas norises laiku tiks izziņota pēc š.g. 3. marta, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties Memorandam.

Papildu informāciju par Memoranda parakstīšanu var saņemt pie Marikas Barones, e-pasta adrese: marika.barone@riga.lv , tālrunis uzziņām – 67105652.