Noslēgušies trīs projektu konkursi sabiedrības integrācijas un līdzdalības jomā

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs ir izvērtējis vairāku projektu konkursu pieteikumus, piešķirot finansējumu aktivitātēm, kas sekmēs gan apkaimju attīstību, gan pilsonisko līdzdalību, gan starpkultūru dialoga veidošanos, gan sociālo integrāciju.

Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas 2023. gada projektu konkursurezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 13 projektiem par kopējo summu 42588,09 eiro. Konkursā iesniegto projektu aktivitātes ir ļoti daudzveidīgas: iedzīvotāju forumu un apkaimes sapulču rīkošana, kaimiņu iepazīšanās, savstarpējās komunikācijas un mijiedarbības veicināšanas pasākumi, talkas un apkaimes labiekārtošanas darbi, grāmatu maiņas namiņu, vējrāžu parka un simbolu mozaīkas izveide, kopienas stāstu krājumu izveide, ekskursijas, koncerti un izstādes, fotoorientēšanās, koprades un saliedēšanās pasākumi, radošās sacensības, apkaimju biedrību semināri, apmācības un pieredzes apmaiņas forumi.

Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja šo projektu konkursu ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, kā arī veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Sabiedrības integrācijas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2023. gadā finansiālu atbalstu savas ieceres īstenošanai saņems 34 projekti.  Projektos realizētās aktivitātessekmēs sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā: pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā atbalstīti četri projekti; sociālās integrācijas veicināšanas jomā – sešpadsmit projekti; iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – septiņi projekti; jauniebraucēju līdzdalības un iekļaušanas Latvijas sabiedrībā jomā – septiņi projekti. Kopumā visu projektu realizācijai piešķirti 175 251,62 eiro.

Atbalstīto projektu ietvaros 2023. gadā rīkos dažādas izglītojošas, radošas un fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, Rīgas iedzīvotājiem no dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām un mazākumtautību pārstāvjiem to veiksmīgākai iekļaušanai sabiedrībā. Organizēs arī plašu izglītojošu aktivitāšu ciklu par Rīgas vēsturi pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, tiks veicināta NVO, biznesa un akadēmiskā sektora sadarbība.

Viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana. Šīs jomas projektos būs īstenotas neformālas latviešu valodas mācīšanās aktivitātes un latviešu valodas klubi, notiks diskusijas par aktuālo situāciju Latvijā Ukrainas kara ietekmē, kā arī dažādas radošas un izglītojošas aktivitātes, iepazīstot Latvijas un Ukrainas tradīcijas, vēsturi un veidojot savstarpēju sapratni.

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 14 projekti, kopumā saņemot 29 544,39 eiro finansējumu. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā atbalstīti 9 projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 2 projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – 2 projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā ir atbalstīts 1 projekts. Atbalstīto projektu ietvaros plānots rīkot izglītojošas, izzinošas un saliedējošas aktivitātes dažādām grupām: pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem, skolēniem, sociālās aprūpes centra iemītniekiem un apkaimju iedzīvotājiem, veicinot piederības sajūtu pilsētai, sekmējot starpkultūru dialogu un sociālo integrāciju.

Ar visiem atbalstītajiem projektiem aicinām iepazīties šeit: www.apkaimes.lv/integracija/finansesanas-konkursi-2/. Tos plānots īstenot no 2023. gada 1. marta. Projektu aktivitātēm lūdzam sekot līdzi www.apkaimes.lv mājaslapā.