2023
Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

Apkaimes
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2023. gadam. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības. Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2023. gada 23. janvāra plkst. 14:00.    ✅ Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās: ♦ pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība; ♦ sociālās integrācijas veicināšana; ♦ iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana; ♦ jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā.   🟩 Projekta pieteikumi tiks vērtēti divās grupās: ♦ mazo projektu grupa - pieprasītais finansējums nepārsniedz 1 500 euro; ♦ lielo projektu grupa - pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro. ✅ Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023.gada 1. marta līdz 15.novembrim. ✅ Projektu pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu: 1) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB; 2) klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv. Papildus informācija par projektu konkursu - Dace Paegle, Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 67012614, e-pasts: dace.paegle@riga.lv.

Konkursa rezultāti:

  • Konkursa rezultāti