18.01.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2182-lē “Par zemes vienības Grenču ielā 5 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai (attīstības iecere – noliktavas ar administratīvajām telpām apbūve).

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Cella investment 1”.

Lokālpānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.