Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

● Konkursa 3. uzsaukumā tika iesniegti 16 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu 51 243 EUR.
● Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 6 projektiem par kopējo summu 20 400 EUR.

Konkursā iesniegtajos projektos ietvertās aktivitātes:

 • basketbola groza uzstādīšana un sporta svētki;
 • Rīgas apkaimju orientēšanās kauss;
 • dažādi kopābūšanas pasākumi,
 • izglītojošas un izzinošas aktivitātes: prāta spēles vakari, veselīga dzīvesveida, labbūtības un kopīgas ēstgatavošanas darbnīcas,
 • apkaimē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāstu apzināšana un dokumentēšana;
 • bērnu grāmatu namiņa uzstādīšana apkaimē.

2023. gada 3.uzsaukuma rezultāti – skatāmi šeit.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka projektu konkursā “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 14 projekti.

Projektu konkursā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 213 590,54 EUR apmērā. Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 14 projektu īstenošana, sekmējot Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Atbalstīto projektu ietvaros notiks dažādas radošas un izglītojošas brīvā laika aktivitātes, iepazīstot Latvijas un Ukrainas tradīcijas un vēsturi, savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšanai, neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā latviešu valodas mācīšanās aktivitātes, savstarpējā atbalsta grupas, tiks nodrošinātas speciālistu konsultācijas fiziskās un mentālās veselības uzlabošanai, konsultācijas par karjeras iespējām un uzņēmējdarbības kursi, kā arī bezmaksas sporta nodarbības gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem.

📌 Ar visiem atbalstītajiem projektiem aicinām iepazīties – ŠEIT

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gadam 3. uzsaukumu.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos un šajā kalendārajā gadā ir saņēmis līdzfinansējumu ne vairāk kā vienā šī konkursa uzsaukumā.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:
● tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
● sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
● plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 20 000 euro.

📌 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 5. oktobris plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

🔎 Konsultācijas un papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni 67105354 vai e-pastu: sandra.kumaceva@riga.lv.

Saistošie dokumenti:
• Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – ŠEIT
• Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa nolikums – ŠEIT
• Projekta pieteikums (1. pielikums) – ŠEIT
• Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – ŠEIT
• Apliecinājums (3. pielikums) – ŠEIT
• Līguma paraugs (4. pielikums) – ŠEIT
• Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – ŠEIT
• Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – ŠEIT

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina konkursa līdzfinansējuma saņemšanai citu kultūras un mākslas nozares projektu īstenošanai galvaspilsētā 2. kārtu.

 • 2. kārtā pieteikumu iesniegšana līdz 2023. gada 17. augusta plkst. 23:59.

Konkursa nolikumā noteiktas šādas prioritātes:

 • atbalsts mākslinieciski augstvērtīgiem autorprojektiem, inovatīviem un sabiedriski nozīmīgiem kultūras un mākslas nozares pasākumiem;
 • atbalsts pasākumiem, kas sekmē pilsētvides un publiskās kultūrvides attīstīšanu Rīgā, kā arī pasākumu pieejamību tās iedzīvotājiem;
 • atbalsts pasākumiem, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Pasākumi īstenojami Rīgā līdz šī gada 31. decembrim.

Konkursā aicināti piedalīties komersanti, biedrības vai nodibinājumi, iesniedzot pieteikumus pasākumiem, kuri nevarēja pretendēt uz atbalstu citos Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izsludinātajos līdzfinansējuma konkursos (skatīt finansēšanas konkursu sludinājumus https://kultura.riga.lv/lv/kultura/finansesanas-konkursi).

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti – atvērt saiti ŠEIT.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Papildu informācija pieejama pa tālruni 67105810 vai e-pastā: linda.pukite@riga.lv

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai”.

Līdzfinansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 13.06.2023. sēdes lēmums, prot. Nr. 32 42§) un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” (turpmāk – saistošie noteikumi).

Konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kas nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū.

Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, paredzot to integrācijas un mijiedarbības iespējas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta pieteicējs var būt biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitātes jāīsteno Rīgā, izņemot specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Līdzfinansējums tiek piešķirts šādu atbalsta pasākumu īstenošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem:

 • sociālā iekļaušanās sabiedrībā (radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, aktivitātes sociāli psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai, prasmju paaugstināšanai un iekļaušanai sabiedrībā u. c.);
 • brīvā laika un neformālās izglītības aktivitāšu, tajā skaitā nometņu, nodrošināšana bērniem un jauniešiem;
 • iekļaušanās darba tirgū (apmācības uzņēmējdarbības jautājumos, konsultācijas, mentora pakalpojumi u. c.);
 • jebkādas diskriminācijas novēršana (aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai, sabiedrībā valdošo stereotipu izskaušanai u. c.);
 • interešu aizstāvības nodrošināšana (juridiskās konsultācijas, interešu pārstāvniecība, apmācības u. c.).

Projektu aktivitāšu norisei var pieteikties bezmaksas telpām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Amatu ielā 4, Rīgā. Projekta sagatavošanas laikā lūdzam sazināties ar Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem kontaktpersonu Egiju Straujumu, tālrunis 29180866, e-pasts egija.straujuma@riga.lv par telpu izmantošanas iespējām.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 euro, bet nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 29. septembra līdz 2024. gada 31.martam.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 100 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 28. augusts plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumus, 3. augustā plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 2. augustam.

Papildu informācija par projektu konkursu – Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļa, tālrunis 67012614, e-pasts integracija@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – šeit
• Projektu konkursa “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” nolikums – šeit
• Ministru kabineta informatīvais ziņojums “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta (“Emergency Assistance”) projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija sēdes lēmums (prot. Nr. 32 42§)) – šeit
• Projekta pieteikums (1. pielikums) – šeit
• Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – šeit
• Apliecinājums (3. pielikums) – šeit
• Līguma paraugs (4. pielikums) – šeit
• Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – šeit
• Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – šeit