Ar finansiālu atbalstu pašvaldība veicinās pilsētas apkaimju biedrību darbu

Ar finansiālu atbalstu pašvaldība veicinās pilsētas apkaimju biedrību darbu

Lai atbalstītu Rīgas apkaimju biedrību darbību, stiprinātu to kapacitāti un veicinātu sadarbību sabiedrības iesaistes jautājumos, pašvaldība biedrībām sniegs finansiālu atbalstu. Ceturtdien, 10. jūnijā, Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalstīja saistošo noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība var sniegt minēto atbalstu apkaimju attīstības biedrībām. Gala lēmums būs jāieņem Rīgas domes sēdē.

Pašvaldības piešķirtā finansiālā atbalsta apmērs vienai biedrībai nepārsniegs 1000 eiro gadā. Finansiālais atbalsts būs paredzēts biedrības administratīvo izdevumu segšanai (darbinieku atalgojums, telpu un inventāra noma, atlīdzība par citu personu sniegtajiem pakalpojumiem biedrības darbības nodrošināšanai u. tml.), izmaksu segšanai par projektu pieteikumu sagatavošanu citiem finanšu instrumentiem, kā arī biedrību rīkoto apkaimes publicitātes veicināšanas un identitātes stiprināšanas aktivitāšu izdevumu segšanai.

Savukārt finansiālais atbalsts nebūs domāts biedrību pamatlīdzekļu iegādei, prēmijām, dāvanām un stimulējošu pasākumu rīkošanai biedrības biedriem, naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksai, kā arī biedrības līdzfinansējumam pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Atbalsta sniegšanai šī gada pašvaldības budžetā paredzēti 25 000 eiro.

Lai biedrība būtu tiesīga saņemt finansiālo atbalstu, tai uz pieteikuma iesniegšanas brīdi būs jāatbilst vairākiem kritērijiem. Tostarp biedrības juridiskai adresei jābūt reģistrētai Rīgas administratīvajā teritorijā, biedrībai jābūt oficiāli reģistrētai vismaz vienu gadu, pirmo reizi piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz desmit biedriem, savukārt katrā nākamajā reizē, piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri), biedrībai nav neizpildītu līgumsaistību pret pašvaldību, kā arī biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un nav uzsākta biedrības likvidācija.

Biedrībai, kura saņēmusi finansiālo atbalstu, būs pienākums nepieciešamības gadījumā sniegt detalizētu informāciju par izlietoto atbalstu un uzrādīt grāmatvedības pamatojuma dokumentus, kā arī atmaksāt saņemto atbalstu, ja tas izmaksāts, biedrībai sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju.

Nolikums, pieteikšanās termiņš un finansiālo atbalstu saņēmušo biedrību saraksts tiks publicēts portālā www.riga.lv un tīmekļvietnē www.apkaimes.lv.